Porządkowanie i ewidencjonowanie zasobu aktowego:

 • konsultacje w zakresie postępowania z dokumentacją aktową,
 • klasyfikacja i kwalifikacja akt,
 • wydzielenie akt do brakowania,
 • porządkowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B,
 • porządkowanie dokumentacji kategorii A,
 • porządkowanie dokumentacji technicznej,
 • porządkowanie dokumentacji kadrowej i płacowej (akta osobowe, listy płac),
 • formatowanie jednostek aktowych (pakowanie do pudeł archiwalnych, opisywanie itp.),
 • sporządzanie ewidencji drukowanej i elektronicznej,
 • wprowadzanie spisów dokumentów do baz danych (np. AKCESJA).

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej:

 • zabezpieczenie poufnych i tajnych informacji przed dostępem do nich niepowołanych osób,
 • przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z 2001r.) i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • sporządzanie wniosków do Archiwum Państwowego o pozwolenie na zniszczenie akt, jeśli zachodzi taka potrzeba,
 • wywóz i zniszczenie dokumentacji, której okres przechowywania minął zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu zgody właściwego Archiwum Państwowego lub właściciela firmy, w której zgoda nie jest wymagana;
  • zlecenie specjalistycznej firmie zniszczenia dokumentów. Niszczenie dokumentów odbywa się w III klasie tajności ze stopniem bezpieczeństwa P-3/O-2/T-3/E-2 zgodnie z normą DIN 66399 wymaganej między innymi przez banki, urzędy państwowe i inne tego typu instytucje,
  • niszczenie dokumentów w obecności pracownika potwierdzone protokołem zniszczenia i informacją na jakiej niszczarce dokumenty zostały niszczone.

Organizacja składnic akt i archiwów zakładowych (doradztwo):

 • specjalistyczne doradztwo w zakresie przechowywania i postępowania z zasobem,
 • projektowanie pomieszczeń magazynowych,
 • opracowywanie normatywów kancelaryjnych,

Doradztwo dotyczące postępowania z dokumentacją, opracowanie projektów zagospodarowania i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na archiwa zgodnie z obwiązującymi przepisami prawnymi, BHP i ppoż.

Stała obsługa i nadzorowanie archiwów zakładowych lub składnic akt:

 • archiwa obsługiwane są przez wykwalifikowanych pracowników,
 • przejmowanie, ewidencjonowanie, wydzielanie dokumentacji do brakowania,
 • udostępnianie akt,
 • nadzór nad stanem fizycznym akt.

Szkolenia z zakresu archiwizacji i zarządzania dokumentacją:

Oferta skierowana jest ona do pracowników urzędów państwowych, jednostek samorządowych, firm prywatnych, odpowiedzialnych za obieg i archiwizację dokumentacji oraz do osób chcących podnieść swoje kwalifikacje:

 • zapoznanie się z zasadami obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • zdobycie praktycznych umiejętności stosowania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w swoim miejscu pracy.

Oferta obejmuje szkolenia, przygotowywane na indywidualne zamówienie Klienta.

Opracowanie kwerend:

 • konsultacja z klientem dot. tematyki kwerendy i uzyskanie pełnomocnictw,
 • wyszukiwanie danych dotyczących tematyki kwerendy w materiałach źródłowych w Archiwach Państwowych znajdujących się na terenie Polski,
 • sporządzanie kopii, skanów, notatek z uzyskanych materiałów.

Pośrednictwo w kontaktach z Archiwami Państwowymi i innymi jednostkami nadzorującymi:

 • wprowadzanie materiałów archiwalnych kategorii „A”, które mają być przekazane do Archiwum Państwowego do elektronicznej bazy,
 • transport i przekazanie akt kategorii „A” do Archiwum Państwowego,
 • Konsultacje z Archiwami Państwowymi w zakresie kwalifikowania akt do kat: „A”

Prace archiwizacyjne prowadzone są zgodnie z

 • Ustawą z 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2016r. poz. 1506),
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518);
 • Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140);
 • Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2014r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia (Dz. U. z 2014 r. poz. 991);
 • Rozporządzeniem z dnia 20 października 2015r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1743);
 • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922);
 • Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1167)
 • Normatywami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w danej jednostce organizacyjnej.

Krisarb. Wszelkie prawa zastrzeżone